KHUNG XƯƠNG TRẦN CHÌM NHẬT BẢN TITANIUM – DAIICHI ( TÔN MẠ VÀNG )