Địa chỉ: Lô 1 KCN đường Chiến Thắng, Hà Nội

Tel:  043.688.7889 - Fax:  043.688.7389