vật tư & phụ kiện

vật tư & phụ kiện

PHỤ KIỆN TRẦN NỔI

  • Pát 2 lỗ, phụ kiện thi công khung trần nổi thạch cao
  • TắcKê thép, phụ kiện khung trần nổi
  • Tăng đơ
  • Ti dây ( dây thép )
  • Vít, đinh thép phụ kiện sử dụng cho khung trần nổi

PHỤ KIỆN TRẦN CHÌM

  • Tyren phụ kiện thi công khung trần chìm
  • con tán phụ kiện thi công khung trần nổi
  • Tắc kê đạn phụ kiện thi công khung trần nổi
  • Vít, đinh thép

BĂNG KEO LƯỚI DAIICHI TRẦN CHÌM

bang-keo-copy